תפריט בית חפש

הנחה בסונול | הנחה למחזיקי מפתח דיסקונט

הנחה בכל תדלוק

הנחה למחזיקי מפתח דיסקונט הנחה למחזיקי מפתח דיסקונט

מחזיקי כרטיס אשראי של בנק דיסקונט נהנים מהנחה בכל תדלוק או בקניה במתחם תחנות הדלק של סונול המשתתפות במבצע.
ההנחה תינתן במעמד חיוב כרטיס האשראי.

הנחה בכל תדלוק

בנזין 95 אוקטן:
הנחה של 25 אגורות לליטר, מהמחיר המירבי לצרכן בתדלוק בשירות מלא. המחיר המירבי לצרכן של ליטר בנזין 95 אוקטן בתדלוק בשירות מלא הוא בהתאם לקבוע בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.
בתדלוק בשירות עצמי: סך כל ההנחה הוא 25 אגורות לליטר והיא מורכבת מ- 19 אגורות הנחה בגין השירות העצמי, ועוד 6 אגורות הנחה המיוחדת למחזיקי כרטיס אשראי דיסקונט. 
ההנחה של 25 אגורות לליטר מתורגמת לשיעור הנחה באחוזים מן הסכום הכולל של כל תדלוק. שיעור ההנחה באחוזים ירד או יעלה בהתאמה עם עליית או ירידת מחיר הדלק, אך סכום ההנחה באגורות לא ישתנה.
ככל שהספרה השלישית אחרי הנקודה של שיעור ההנחה תהיה קטנה מחמש, יעוגל שיעור ההנחה כלפי מטה, וככל שהספרה השלישית לאחר הנקודה של שיעור ההנחה תהיה שווה לחמש או גדולה מכך, יעוגל שיעור ההנחה כלפי מעלה.
מעת לעת משתנים תעריפי הדלק. עדכון אחוז ההנחה, יתבצע עד שלושה ימי עסקים שלאחר עדכון תעריפי הדלק ולא יתבצע זיכוי או חיוב בגין העיכוב כאמור.

בנזין 98 אוקטן וסולר:
הנחה של 3.99% מן הסכום הכולל של כל תדלוק בנוסף להנחה, אם וככל שקיימת, בתחנה. מובהר, כי ההנחה בשיעור 3.99%  כאמור, תינתן על סכום התדלוק כפי שיחושב לאחר ההנחה, אם וככל שקיימת בתחנה, ואשר ניתנת במעמד העסקה. 

שיעור זה ישתנה מעת לעת ויפורסם בתקנון ובאתר 'מפתח דיסקונט'.


הנחה בחנויות הנוחות Sogood
הנחה ברכישת מוצרים בחנויות הנוחות Sogood בשיעור של 3.99%  מן הסכום הכולל של כל קניה.
שיעור זה ישתנה מעת לעת ויפורסם בתקנון ובאתר 'מפתח דיסקונט'.

חיסכון מפתח:
בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, לבעלי תוכנית חיסכון מפתח במסלול צבירת הנחות - מלוא סכום "הנחת מפתח" הניתנת במעמד החיוב יועבר לתוכנית החיסכון.
לתשומת לבכם, בתדלוק בשירות עצמי של בנזין 95 אוקטן, יועבר לתוכנית החיסכון הן סכום ההנחה בגין השירות העצמי והן סכום ההנחה המיוחדת למחזיקי כרטיס אשראי דיסקונט.

כללי:
רשימת תחנות התדלוק וחנויות הנוחות שבמבצע מפורטת באתר 'מפתח דיסקונט'. הרשימה עשויה להשתנות מעת לעת ועל הלקוח האחריות לבדוק ולהתעדכן ברשימה המעודכנת.
לקוח שכרטיס אשראי דיסקונט שברשותו משייך אותו גם למועדון הטבות אחר, יהנה מההנחה המגיעה לו על פי תוכנית "מפתח דיסקונט" או ההנחה של המועדון האחר, הגבוהה מביניהן.
שיעור ההנחה ללקוח יהיה בכל עת שיעור ההנחה הנכון למועד שידור העסקה ע"י התחנה או חנות הנוחות, ללא קשר למועד ביצוע העסקה בפועל.
לחברת Cal ולבנק שמורה הזכות, במקרה הצורך, לחייב או לזכות את חשבון הלקוח בהפרשים המהווים תיקון לשגיאת חישוב ההנחה, והפרשים אלו יבואו לידי ביטוי בדפי הפירוט של חברת Cal.


טלפון:09-8637777
אתר אינטרנט: http://www.sonol.co.il
חזרה לעמוד הבית
next-in R2