תמונה של תנאי שימוש תמונה של תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש וחיסיון המידע 

קוראים את הנהלים ,וגולשים

תנאי הגלישה  
•  דפי האתר וכל המידע בו הינם רכושו הפרטי של הבנק.

•  זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות הבנק, אלא אם נאמר אחרת. הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של הבנק ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של הבנק בסימנים אלה.

•  האתר בכללותו דפי האתר וכל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותכם  as is –  נכון לרגע זה .

• אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע,  התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.

• הבנק אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם לכם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

• עליכם מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלכם וכן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירת אמצעי הגישה  למערכת.

• אין באמור בדפי האתר והמידע משום הצעה, הכוונה, עסקאות שידול או ייעוץ לביצוע, השקעות או פעולות כלשהן על ידי הבנק ואין באמור בהם להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של כל לקוח. אין הבנק אחראי באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג זה באתר.

• תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות, אי-דיוקים וכיוב', למרות שהבנק נוקט באמצעים ככל יכולתו למנועם. בנוסף השימוש באינטרנט חשוף לתקלות ולסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת  תקלות וסיכונים ,כאמור.

• לפיכך, לא ישא הבנק באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הפסקה בקווי התקשורת ו/או בפעולת האתר ו/או בהעברת הנתונים ו/או בקליטת הוראות הלקוח  ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למנוען במאמץ סביר.

• מובהר כי במקרה של מחלוקת או סתירה בין המידע כפי שהוא מופיע מעת לעת באתר הבנק ו/או במסמכים  המוצגים באתר לבין האמור במסמכי הבנק או במסמכים אשר בשימוש הבנק, יקבע האמור במסמכי הבנק.

• אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי הבנק אלא בידי גורמים אחרים. אין לבנק שליטה על – או קשר עם – אתרים אלה, ואין הבנק נושא באחריות כלשהיא לתכנים המופיעים בהם ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה.

• ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להשמר במאגרי המידע של הבנק וכי הבנק עשוי להפעיל  תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ואני מסכים לכך.

•  אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת ביני לבין הבנק.

• על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט תהא סמכות שיפוט בלעדית.

• תשומת לבכם לכך שייתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולים להיות מוגבלים ואף חוקיים לפי דיני מדינות שונות ולכן יש לבדוק, קודם השימוש במידע אם לפי הדין החל, ניתן להשתמש  במידע ומהי מידת השימוש המותרת.